Cách tìm nhỏ nhất hoặc lớn nhất

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

 

Sử dụng hàm SMALL để tìm số nhỏ nhất và hàm LARGE để tìm số lớn nhất. Sử dụng hàm Excel ở dạng =SMALL(phạm vi, vị trí) hoặc =LARGE(phạm vi, vị trí). Ví dụ: =SMALL(B2:E13,1) sẽ tìm số nhỏ nhất đầu tiên trong phạm vi ô giữa B2 và E13.

Khi bạn có một bảng tính chứa đầy dữ liệu, việc tìm số bạn cần có thể rất tẻ nhạt. Tuy nhiên, cho dù bạn đang tìm doanh số bán sản phẩm thấp nhất hay điểm kiểm tra cao nhất, các hàm NHỎ và LỚN của Excel đều có thể trợ giúp.

Sử dụng hai hàm Excel này, bạn không bị giới hạn chỉ tìm số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi ô. Bạn cũng có thể xác định vị trí nhỏ thứ hai, nhỏ thứ ba hoặc lớn thứ năm. Để có cách nhanh chóng tìm số bạn muốn, đây là cách sử dụng các hàm NHỎ và LỚN trong Excel.

Sử dụng chức năng NHỎ

Cú pháp của hàm là SMALL(range, position) nơi cả hai đối số được yêu cầu. Bạn sẽ nhập phạm vi hoặc mảng cho range tranh luận. Cho position đối số, nhập một cho số nhỏ nhất đầu tiên, hai cho số nhỏ thứ hai, ba cho số thứ ba, v.v.

Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định vị trí số nhỏ nhất trong phạm vi ô từ B2 đến E13 bằng công thức sau:

=SMALL(B2:E13,1)

Hàm SMALL cho số nhỏ nhất đầu tiên

Một ví dụ khác, chúng ta sẽ tìm số nhỏ thứ hai trong cùng một phạm vi ô đó. Đây là công thức:

=SMALL(B2:E13,2)

Hàm SMALL cho số nhỏ thứ hai

Sử dụng chức năng LỚN

Hàm LARGE hoạt động giống như hàm NHỎ, chỉ cung cấp cho bạn số lớn nhất. Cú pháp là LARGE(range, position) với cả hai đối số được yêu cầu và đại diện cho cùng một dữ liệu như hàm NHỎ.

Để tìm số lớn nhất trong phạm vi ô từ B2 đến E13, chúng tôi sẽ sử dụng công thức sau:

=LARGE(B2:E13,1)

Hàm LARGE cho số lớn nhất đầu tiên

Để xác định vị trí số lớn thứ ba trong cùng một phạm vi ô đó, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

=LARGE(B2:E13,3)

Hàm LARGE cho số lớn thứ ba

Một hạn chế để lưu ý

Điều quan trọng cần lưu ý là giới hạn cụ thể khi bạn sử dụng các chức năng này. Nếu bạn có các số trùng lặp trong dữ liệu của mình, kết quả của bạn sẽ bị sai lệch khi tìm các vị trí khác nhau. Đây là một ví dụ.

CÓ LIÊN QUAN: Cách làm nổi bật các bản sao trong Microsoft Excel

Dưới đây, chúng tôi đã tìm kiếm số lớn nhất trong phạm vi ô từ B2 đến E13. Kết quả là 1.800, đúng.

Hàm LARGE cho số lớn nhất đầu tiên

Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm số lớn thứ hai trong cùng một phạm vi ô đó, thì kết quả của chúng ta cũng là 1.800. Điều này là do 1.800 xuất hiện hai lần, làm cho nó vừa là số lớn nhất vừa là số lớn thứ hai.

Hàm LARGE cho số lớn nhất đầu tiên dẫn đến trùng lặp

Xem xét giới hạn này khi tìm kiếm các vị trí khác nhau trong phạm vi ô của bạn.

Nếu bạn muốn nhanh chóng tìm thấy năm tổng doanh số bán hàng thấp nhất trong bảng sản phẩm của mình hoặc ba hóa đơn hàng tháng cao nhất trong ngân sách của mình, hãy ghi nhớ các chức năng NHỎ và LỚN.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu cách sử dụng INDEX và MATCH để tìm các giá trị cụ thể hoặc cách tìm phạm vi trong Excel.

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Chat Zalo
0979106855