13 Google Trang tính Ngày và Giờ

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Khi bạn sử dụng bảng tính cho những thứ mà thời gian là quan trọng, bạn có thể bao gồm ngày và giờ. Google Trang tính cung cấp một bộ sưu tập các chức năng để định dạng, chuyển đổi và tính toán ngày và giờ để giúp bạn nhập dữ liệu.

Bạn có thể bao gồm ngày cho đơn đặt hàng của khách hàng hoặc lập ngân sách và thời gian cho số giờ làm việc hoặc thời gian dành cho một dự án. Vì ngày và giờ có thể có ở mọi dạng, bạn có thể cần phải thao tác các phần tử này để hiển thị chính xác trong trang tính của mình.

Tìm ngày, tháng hoặc năm từ một ngày

Bạn có thể có một danh sách ngày sinh, ngày thứ tự hoặc các danh sách tương tự mà bạn chỉ muốn trích xuất ngày, tháng hoặc năm. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng các hàm có tên giống nhau: NGÀY, THÁNG và NĂM.

CÓ LIÊN QUAN: Cách thay đổi định dạng ngày mặc định trong Google Trang tính

Cú pháp cho mỗi cái giống như DAY(date), MONTH(date)YEAR(date) trong đó đối số có thể là tham chiếu ô, ngày tháng hoặc số.

Ở đây, chúng ta có một ngày trong ô D1 và sử dụng các công thức sau để trả về ngày, tháng và năm:

=DAY(D1)
=MONTH(D1)
=YEAR(D1)

NGÀY, THÁNG và NĂM ​​cho một ngày

Như một ví dụ khác, chúng tôi có ngày của chúng tôi được định dạng dưới dạng một số trong công thức:

=DAY(29418)
=MONTH(29418)
=YEAR(29418)

NGÀY, THÁNG và NĂM ​​cho một số

Nhận Giờ, Phút hoặc Giây từ một thời điểm

Tương tự như việc lấy các phần của ngày tháng, bạn có thể lấy các phần của thời gian. Sử dụng HOUR, MINUTE và SECOND, bạn có thể nhận được giờ, phút và giây từ mục nhập thời gian.

Cú pháp cho mỗi hàm thời gian này cũng giống như HOUR(time), MINUTE(time)SECOND(time) trong đó đối số có thể là tham chiếu ô, thời gian hoặc số.

Ở đây, chúng ta có thời gian trong ô D1 và sử dụng các công thức này để lấy giờ, phút và giây:

=HOUR(D1)
=MINUTE(D1)
=SECOND(D1)

HOUR, MINUTE và SECOND trong một khoảng thời gian

Bạn cũng có thể nhập thời gian vào công thức trong dấu ngoặc kép và nhận được kết quả của bạn với như sau:

=HOUR("10:41:25")
=MINUTE("10:41:25")
=SECOND("10:41:25")

HOUR, MINUTE và SECOND với thời gian trong công thức

Kết hợp các ô để tạo ngày hoặc giờ

Có thể ngày và giờ trong trang tính của bạn nằm trong các ô riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể có ngày, tháng và năm cho một ngày trong ba ô khác nhau hoặc giờ, phút và giây cho một thời gian trong các ô riêng biệt. Bạn có thể kết hợp các ô để tạo một ngày hoặc giờ hoàn chỉnh.

CÓ LIÊN QUAN: Cách tạo định dạng ngày hoặc giờ tùy chỉnh trong Google Trang tính

Cú pháp cho công thức của mỗi hàm là DATE(year, month, day)TIME(hours, minutes, seconds) lưu ý công thức ngày tháng yêu cầu năm đầu tiên, sau đó là tháng và ngày.

Sử dụng công thức sau, bạn có thể kết hợp các ô A2, B2 và C2 để tạo thành một ngày hoàn chỉnh:

=DATE(A2,B2,C2)

Kết hợp các ô bằng DATE

Để tập hợp một ngày ở định dạng chính xác, bạn có thể nhập năm, tháng và ngày vào công thức như sau:

=DATE(1996,11,4)

Phần tử ngày trong công thức DATE

Với công thức này, bạn có thể kết hợp các ô A2, B2 và C2 để tạo thành một thời gian hoàn chỉnh:

=TIME(A2,B2,C2)

Kết hợp các ô bằng TIME

Để tập hợp thời gian theo đúng định dạng, bạn có thể nhập giờ, phút và giây vào công thức như sau:

=TIME(11,23,14)

Yếu tố thời gian trong công thức TIME

Đếm số ngày, tháng hoặc năm giữa các ngày

Một cách mà bạn có thể muốn làm việc với các ngày trong trang tính của mình là tìm số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF để tìm một trong ba đơn vị này.

Cú pháp của hàm là DATEDIF(start, end, unit) nơi bạn sẽ nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong dấu ngoặc kép hoặc sử dụng tham chiếu ô. Cho unit đối số, bạn sẽ nhập một ký tự tương ứng với đơn vị bạn muốn tìm, chẳng hạn như D cho ngày, M cho tháng hoặc Y cho năm, mỗi chữ cái trong dấu ngoặc kép.

Trong ví dụ đầu tiên này, chúng tôi sẽ nhận được số tháng giữa các ngày của chúng tôi trong các ô A2 và B2 với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"M")

DATEDIF với các tham chiếu ô

Để sử dụng cùng ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhưng thay vào đó bao gồm chúng trong công thức, bạn sẽ sử dụng công thức này:

=DATEDIF("1/1/2021","12/31/2022","M")

DATEDIF với ngày tháng trong công thức

Tính số ngày làm việc giữa các ngày

Thay vì tìm bất kỳ loại ngày nào, bạn có thể chỉ muốn ngày làm việc. Bạn có thể sử dụng NETWORKDAYS để tìm số này và cũng tính cho các ngày lễ.

CÓ LIÊN QUAN: Cách tìm số ngày giữa hai ngày trong Microsoft Excel

Cú pháp là NETWORKDAYS(start, end, holidays) ở đâu holidays là một đối số tùy chọn tham chiếu đến một phạm vi ô hoặc mảng ngày tháng.

Để tìm số ngày làm việc giữa các ngày của chúng tôi trong ô A2 và B2 không có ngày lễ, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

=NETWORKDAYS(A2,B2)

Công thức NETWORKDAYS không có ngày nghỉ

Để sử dụng cùng các ô chứa ngày tháng nhưng thêm ngày lễ trong phạm vi ô từ E2 đến E5, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

=NETWORKDAYS(A2,B2,E2:E5)

Công thức NETWORKDAYS với ngày lễ

Tìm ngày sau một số ngày làm việc

Tính toán “ngày làm việc” hoặc ngày làm việc, là điều bạn có thể muốn ước tính thời hạn giao hàng, thông báo hoặc thời hạn. Bạn có thể sử dụng hàm WORKDAY để thực hiện việc này.

Cú pháp là WORKDAY(start, number_days, holidays) nơi bạn có thể tùy chọn bao gồm một phạm vi ngày ô cho holidays như chức năng trên.

Để xem ngày kết thúc 10 ngày làm việc (B2) sau ngày của chúng tôi trong ô A2, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

=WORKDAY(A2,B2)

Công thức WORKDAY không có ngày nghỉ

Để xem ngày kết thúc cho cùng ngày đó sau 10 ngày làm việc nhưng cũng xem xét các ngày lễ trong các ô từ E2 đến E5, hãy sử dụng công thức này:

=WORKDAY(A2,B2,E2:E5)

Công thức WORKDAY với ngày lễ

Hiển thị ngày và giờ hiện tại

Hai chức năng cuối cùng mà bạn sẽ thấy hữu ích trong Google Trang tính là NGAY HÔM NAY và NGAY BÂY GIỜ. Với TODAY, bạn có thể xem ngày hiện tại và với NOW, bạn có thể xem ngày và giờ hiện tại. Các ô này cập nhật tương ứng mỗi khi bạn mở trang tính của mình.

Cả hai hàm đều không chứa đối số, nhưng bạn phải bao gồm dấu ngoặc đơn cho mỗi đối số.

Để hiển thị ngày hiện tại trong ô A1, hãy nhập như sau:

=TODAY()

Công thức TODAY

Để hiển thị ngày và giờ hiện tại trong ô A1, hãy nhập công thức này thay thế:

=NOW()

Công thức NOW

Làm việc với ngày và giờ trong Google Trang tính thật dễ dàng với các chức năng này. Cho dù bạn cần lấy một phần thời gian, tìm số tháng giữa hai ngày hoặc luôn hiển thị ngày và giờ hiện tại khi bạn mở trang tính của mình, bạn sẽ được bảo vệ.

CÓ LIÊN QUAN: 13 Hàm Ngày và Giờ trong Microsoft Excel mà bạn nên biết

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Vui lòng đánh giá về dịch vụ tại nhà